สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
โดย อาจารย์ลักสิกา (ครูหมุย )
ปริญญาโทเอกการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( เอแบค )

Master of Art : English Language Teaching
Assumption University (ABAC)

 

 

                                  สถานที่สอน :- 

(1) กรุงเทพฯ – Think Space Co-Working Space @ Central Festival Eastville , BANGKOK

(2) สุพรรณบุรี – โครงการพีพี 9 The Grand เลขที่ 98/70 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, SUPHANBURI

 

Tel :   086-4245961

 

 

Line Official :   @baankrumui                                

 

สอนภาษาอังกฤษ

 

สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ ป.4 – .6 และปริญญาตรี

 

 

 

 

 • เน้นสอนเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าถึงผู้เรียนทุกคนได้ง่าย และช่วยให้ครูอธิบายในส่วนที่ผู้เรียนแต่ละคนไม่เข้าใจได้อย่างตรงประเด็น

   

  สอนภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปลาย ป.4-6, มัธยมต้น ม.1-2, มัธยมปลาย ม.4-6, และปริญญาตรี

  สอนภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปลาย ป.4-6, มัธยมต้น ม.1-2, มัธยมปลาย ม.4-6, และปริญญาตรี

   

 

 • เรียนเพื่อเน้นความเข้าใจมากกว่าอาศัยการท่องจำ

   

   

 

 • เรียนเพื่อเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด

   

   

 

 • เรียนเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน

   

   

 

 • เรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1, .4 และ Admission และการสอบเข้าโครงการ E.P.                     ( English Program )

   

  ติวเข้มสอบเข้า ม.1, สอบเข้า ม.4, สอบเข้ามหาวิทยาลัย Gat และ O-Net

  ติวเข้มสอบเข้า ม.1, สอบเข้า ม.4, สอบเข้ามหาวิทยาลัย Gat และ O-Net

   

 

 • เรียนเสริมเพื่อทบทวนความรู้สำหรับผู้เรียนในระดับปริญญาตรี

  สอนภาษาอังกฤษ สุพรรณ (8)

 

 • เรียนทักษะในการพูดที่ใช้ในการสอบ การสัมภาษณ์งาน  และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สอนภาษาอังกฤษ สุพรรณ (9)

 

ผลสำเร็จของนักเรียน   students’ success

 

 1. ..หัสยา วราเอกศิริ   ( น้องตั้กแตน  )

          –   สอบเข้าโรงเรียนราชินีได้  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          –   สอบเข้าโรงเรียนสาธิตราชภัฏนครปฐม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

          –    เป็นตัวแทนของโรงเรียนสอบแข่งขันการพูด  Speech Contest 

     ปีการศึกษา 2556  ชนะได้รางวัลเหรียญทอง

 

 1. ..นันทนัช กัลย์จารึก    ( น้องมีน  )

          –    เป็นตัวแทนของโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     ชนะเลิศการแข่งขัน Presentation Contest with Power point 

     ได้รางวัลที่ 2 ในปีการศึกษา 2557

 

 1. นางสาวอาทิตยา พันธุ์แตง   ( น้องเอิง )

          –    สอบได้คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2554

 

 1. ..ธนัญธิดา ปฏิทัศน์    ( น้องมิ้ม )

          –    สอบเข้าโรงเรียนสงวนหญิง  สุพรรณบุรี  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม

               ภาษาอังกฤษ  English Program  ( E.P )

 • ทำผลคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงเป็นลำดับที่ 5 ของ P

 

 1. ..พีรดา ปิณจิเสคิกุล   ( น้องเดียร์  )

          –        สอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ได้ กรุงเทพมหานคร  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

                   โปรแกรมภาษาอังกฤษ  English Program  ( E.P )

 • ทำผลคะแนนสอบโอเน็ต  O-NET   ได้ 92  คะแนน  ในปีการศึกษา 2556

 

 1. ..นุสรีย์พร กิตติพงศ์พัฒน์     (  น้องแพร  )

          –        ทำผลคะแนนได้สูงสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ทั้งในระดับชั้น และระดับ

                   โรงเรียนสาธิตเกษตร  วิทยาเขตกำแพงแสน  ปีการศึกษา  2554

 

 1. นางสาวธนัชอร กุลพงศ์ธาดา   ( น้องมุก  )

          –        สอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะเภสัชศาสตร์  ปีการศึกษา 2556

 

 1. นายธีรยุทธิ์ สิงห์สิรวงษ์     น้องภีม  )

          –        สอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โปรแกรมภาษาอังกฤษ  English

                    Program  ( E.P ) :   Faculty of Science and Technology

                   ปีการศึกษา  2556

 

 1. .. ธนกร มาลีสุทธิ์

          –        ทำคะแนนโอเน็ต  O-NET   ได้  89 คะแนน  ปีการศึกษา  2556

          –        สอบเข้าโรงเรียนสงวนหญิง  โปรแกรมภาษาอังกฤษ  English Program ( E.P )

 

 1. นางสาวอริญรดา กุลพงศ์ธาดา     ( น้องโม  )

          –        สอบเข้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา  2552

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.