หลักการสอนภาษาอังกฤษ

จากประสบการณ์ในด้านการสอนของครูหมุย ในฐานะครูติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ เคยผ่านการสอนนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University ; ABAC) ในวิชา Basic English Course เป็นครูติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   นักศึกษาที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต  และนักศึกษาปีที่3มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ (English Program) รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศด้วย

 

ซึ่งนักเรียนแต่ละคนในทุกระดับชั้นนั้นล้วนมี Background Knowledge ในภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน จึงทำให้ครูผู้สอนจำเป็นที่จะต้องศึกษาพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนในวิชาภาษาอังกฤษ  พร้อมกับมีการวางแผนในการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน ให้สามารถที่จะเรียนพร้อมไปด้วยกันอย่างเข้าใจ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างตรงจุด  ซึ่งการสอนจะแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย,  มัธยมศึกษาตอนต้น,   มัธยมศึกษาตอนปลาย,  การติวเข้มเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ การสอบ Admission GAT, O-NET รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรี  และผู้เรียนที่เรียนจบแล้วและมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ

 

ความสำเร็จจากการสอนของครุหมุย ก็คือ ผู้เรียนเกือบ 95 % สามารถเรียนได้เกรด 4 ในวิชาภาษาอังกฤษ     การได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนที่โรงเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ        การทำผลคะแนนได้เต็ม  หรือ  บางคนก็ทำผลคะแนนได้เกือบเต็มในการสอบ     การมีความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่องของ Grammar and Structure   เมื่อได้มาเรียนที่นี่   ผู้เรียนทุกๆคนที่ได้มาเรียน   ได้แลกเปลี่ยนความคิด จินตนาการ  และประสบการณ์ต่างๆ  รวมทั้งการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนจากที่โรงเรียน ทำให้ตัวครูเองได้มีการปรับปรุงหลักการสอนให้เข้มข้น และทันสมัยตลอดเวลาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

 

จากการสังเกตผลการเรียนของผู้เรียน    โดยรวมทุกคนมีผลคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก  จากการ Observation Classroom  ในขณะที่สอนของครูผู้สอน   จาก Feedback ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนแต่ละคนทั้งที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย มีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

472 college paper writing service The close paragraph on this varlet links out to a brainstorming pageboy, a paginate some air pollution, both its causes and its effects you will not be admitted to any initiation.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.