ผลตอบรับจากนักเรียนภาษาอังกฤษ

Introducing themselves in English :  แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

 

ด.ช.ธนกร มาลีสุทธิ์ ป.6

ด.ช.ธนัช แสงวงศ์ ป.6

ด.ช. ปวเรศ บุญพิพัฒน์ ป.6

Students’ feedbacks : ผลตอบรับของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

กิตติภณ เปียบุญมี ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ด.ช.ธนธรณ์ ชมเวลา ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

ด.ญ. ณิชกานต์พร ลิ้มทองคำ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

ด.ญ. มณฑกาญน์ สำเนียงล้ำ ม.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร

นางสาวอาทิตยา พันแตง นักศึกษาแพทย์ปี 1

พิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ นักศึกษาคณะคุรุศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด.ญ อุษา มอญแช่มช้อย ป.6 โรงเรียนศุภลักษณ์

ด.ญ. อาทิตยา. ดอกจันทร์ ป.6 โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี

กานต์ธิดา สังขรัตน์ ม.5 โรงเรียนสงวนหญิง EP

สุนันทา ใจตรง ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก

ด.ช. เดชพิณทอง ม.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษก

อมรเทพ ศรีวิเชียร ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี

กรเอก อารยะวุฒ ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษก

ฐิติรัตน์ คำหอม ม.4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา

 

 

ผลสำเร็จของนักเรียน   Each student ’s success

 

 1. ..หัสยา วราเอกศิริ   น้องตั้กแตน  )

          –   สอบเข้าโรงเรียนราชินีได้  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          –   สอบเข้าโรงเรียนสาธิตราชภัฏนครปฐม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

          –    เป็นตัวแทนของโรงเรียนสอบแข่งขันการพูด  Speech Contest 

     ปีการศึกษา 2556  ชนะได้รางวัลเหรียญทอง

 

 1. ..นันทนัช กัลย์จารึก    น้องมีน  )

          –    เป็นตัวแทนของโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     ชนะเลิศการแข่งขัน Presentation Contest with Power point 

     ได้รางวัลที่ ในปีการศึกษา 2557

 

 1. นางสาวอาทิตยา พันธุ์แตง   น้องเอิง )

          –    สอบได้คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2554

 

 1. ..ธนัญธิดา ปฏิทัศน์    น้องมิ้ม )

          –    สอบเข้าโรงเรียนสงวนหญิง  สุพรรณบุรี  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โปรแกรม

               ภาษาอังกฤษ  English Program  ( E.P )

 • ทำผลคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงเป็นลำดับที่ ของ P

 

 1. ..พีรดา ปิณจิเสคิกุล   น้องเดียร์  )

          –        สอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา ได้ กรุงเทพมหานคร  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

                   โปรแกรมภาษาอังกฤษ  English Program  ( E.P )

 • ทำผลคะแนนสอบโอเน็ต  O-NET   ได้ 92  คะแนน  ในปีการศึกษา 2556

 

 1. ..นุสรีย์พร กิตติพงศ์พัฒน์     (  น้องแพร  )

          –        ทำผลคะแนนได้สูงสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทั้งในระดับชั้น และระดับ

                   โรงเรียนสาธิตเกษตร  วิทยาเขตกำแพงแสน  ปีการศึกษา  2554

 

 1. นางสาวธนัชอร กุลพงศ์ธาดา   น้องมุก  )

          –        สอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะเภสัชศาสตร์  ปีการศึกษา 2556

 

 1. นายธีรยุทธิ์ สิงห์สิรวงษ์     (  น้องภีม  )

          –        สอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โปรแกรมภาษาอังกฤษ  English

                    Program  ( E.P ) :   Faculty of Science and Technology

                   ปีการศึกษา  2556

 

 1. .. ธนกร มาลีสุทธิ์

          –        ทำคะแนนโอเน็ต  O-NET   ได้  89 คะแนน  ปีการศึกษา  2556

          –        สอบเข้าโรงเรียนสงวนหญิง  โปรแกรมภาษาอังกฤษ  English Program ( E.P )

 

 1. นางสาวอริญรดา กุลพงศ์ธาดา     น้องโม  )

          –        สอบเข้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2552

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.