ผลตอบรับจากนักเรียนภาษาอังกฤษ

Introducing themselves in English :  แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

 

ด.ช.ธนกร มาลีสุทธิ์ ป.6

ด.ช.ธนัช แสงวงศ์ ป.6

ด.ช. ปวเรศ บุญพิพัฒน์ ป.6

Students’ feedbacks : ผลตอบรับของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

กิตติภณ เปียบุญมี ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ด.ช.ธนธรณ์ ชมเวลา ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

ด.ญ. ณิชกานต์พร ลิ้มทองคำ ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

ด.ญ. มณฑกาญน์ สำเนียงล้ำ ม.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร

นางสาวอาทิตยา พันแตง นักศึกษาแพทย์ปี 1

พิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ นักศึกษาคณะคุรุศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด.ญ อุษา มอญแช่มช้อย ป.6 โรงเรียนศุภลักษณ์

ด.ญ. อาทิตยา. ดอกจันทร์ ป.6 โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี

กานต์ธิดา สังขรัตน์ ม.5 โรงเรียนสงวนหญิง EP

สุนันทา ใจตรง ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก

ด.ช. เดชพิณทอง ม.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษก

อมรเทพ ศรีวิเชียร ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี

กรเอก อารยะวุฒ ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษก

ฐิติรัตน์ คำหอม ม.4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.