คำว่า everyday  ที่เขียนติดกัน หน้าที่ของมันจะทำหน้าที่ขยายคำนาม adjective

จะขยายคำนามในประโยค

ยกตัวอย่างเช่น

He usually works hard in everyday life.

Their everyday life is always busy.

 

ส่วนคำว่า  every  day  ที่เขียนแยกกัน  ทำหน้าที่เป็น adverb ในประโยค

ยกตัวอย่างเช่น

After school  we have to do homework every  day.

The parents have to look after their children  every  day.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.