หลักการสอนภาษาอังกฤษ

จากประสบการณ์ในด้านการสอนของครูหมุย ในฐานะครูติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ เคยผ่านการสอนนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University ; ABAC) ในวิชา Basic English Course เป็นครูติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   นักศึกษาที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต  และนักศึกษาปีที่3มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ (English Program) รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศด้วย

 

ซึ่งนักเรียนแต่ละคนในทุกระดับชั้นนั้นล้วนมี Background Knowledge ในภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน จึงทำให้ครูผู้สอนจำเป็นที่จะต้องศึกษาพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนในวิชาภาษาอังกฤษ  พร้อมกับมีการวางแผนในการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน ให้สามารถที่จะเรียนพร้อมไปด้วยกันอย่างเข้าใจ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างตรงจุด  ซึ่งการสอนจะแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย,  มัธยมศึกษาตอนต้น,   มัธยมศึกษาตอนปลาย,  การติวเข้มเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ การสอบ Admission GAT, O-NET รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรี  และผู้เรียนที่เรียนจบแล้วและมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ

 

ความสำเร็จจากการสอนของครุหมุย ก็คือ ผู้เรียนเกือบ 95 % สามารถเรียนได้เกรด 4 ในวิชาภาษาอังกฤษ     การได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนที่โรงเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ        การทำผลคะแนนได้เต็ม  หรือ  บางคนก็ทำผลคะแนนได้เกือบเต็มในการสอบ     การมีความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่องของ Grammar and Structure   เมื่อได้มาเรียนที่นี่   ผู้เรียนทุกๆคนที่ได้มาเรียน   ได้แลกเปลี่ยนความคิด จินตนาการ  และประสบการณ์ต่างๆ  รวมทั้งการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนจากที่โรงเรียน ทำให้ตัวครูเองได้มีการปรับปรุงหลักการสอนให้เข้มข้น และทันสมัยตลอดเวลาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

 

จากการสังเกตผลการเรียนของผู้เรียน    โดยรวมทุกคนมีผลคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก  จากการ Observation Classroom  ในขณะที่สอนของครูผู้สอน   จาก Feedback ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนแต่ละคนทั้งที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย มีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

472 college paper writing service The close paragraph on this varlet links out to a brainstorming pageboy, a paginate some air pollution, both its causes and its effects you will not be admitted to any initiation.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.