ระดับชั้นที่เปิดสอนภาษาอังกฤษ

 

ระดับประถมศึกษา ( ป.4 – ป.6 )

 

เป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เน้นการติวสอบที่โรงเรียนเพื่อทำเกรด และติวสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง และผู้เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ ( EP – English Program )  รวมถึงการสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นป.6


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

 

เป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เน้นเทคนิคการทำความเข้าใจ และติวสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง รวมทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษ ( EP ) รวมถึงการสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ระดับชั้นม.3

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

 

เป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษแบบติวเข้ม เพื่อเพิ่มเกรดในการสอบที่โรงเรียน และเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ  ทั้งการสอบตรงและการสอบแบบffAdmissione,gg
O-NET
และhGAT 

 

ระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรี

 

สำหรับผู้เรียนในระดับปริญญาตรี ที่ยังไม่เข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นการสอนแบบ
เน้นติวเข้มและสอนเพื่อทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มเกรดและผลคะแนนการสอบ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.