สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
โดย อาจารย์ลักสิกา (ครูหมุย )
ปริญญาโทเอกการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( เอแบค )

Master of Art : English Language Teaching
Assumption University (ABAC)

สอนภาษาอังกฤษ

สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ ป.4 – .6 และปริญญาตรี

 

  • เน้นสอนเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าถึงผู้เรียนทุกคนได้ง่าย และช่วยให้ครูอธิบายในส่วนที่ผู้เรียนแต่ละคนไม่เข้าใจได้อย่างตรงประเด็น

 

  • เรียนเพื่อเน้นความเข้าใจมากกว่าอาศัยการท่องจำ

 

  • เรียนเพื่อเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด

 

  • เรียนเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน

 

  • เรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1, .4 และ Admission และการสอบเข้าโครงการ E.P.                     ( English Program )

 

  • เรียนเสริมเพื่อทบทวนความรู้สำหรับผู้เรียนในระดับปริญญาตรี

 

  • เรียนทักษะในการพูดที่ใช้ในการสอบ การสัมภาษณ์งาน  และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.